Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Roczny Plan Pracy

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 2

w Wieliszewie na rok szkolny 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • Statut Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliszewie

Plan opracowany został na podstawie:

 • podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 oraz wytycznych Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • wniosków z nadzoru pedagogicznego, określonych przez dyrektora w roku szkolnym 2021/2022,
 • diagnozy pracy przedszkola,
 • diagnozy oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
 • treści podstawy programowej.

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2022/2023:

 1. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego obejmującego wszystkie dzieci w przedszkolu.
 2. Organizacja wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 3. Bezwzględna dbałość o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i innych pracowników podczas codziennej pracy (przestrzeganie procedury Covid-19 oraz wszelkich zaleceń GIS, organizacja próbnej ewakuacji),
 4. Systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola w narzędzia cyfrowe,
 5. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
 6. Systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola w narzędzia cyfrowe.
 7. Kształtowanie właściwych postaw dzieci we współpracy z rodzicami,
 8. Wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2022r.

Spis treści zawartych w planie:

 1. Kalendarz zadań przedszkola.
 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.
 2. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych.
 3. Plan współpracy z rodzicami.
 4. Plan współpracy ze szkołą podstawową.
 5. Harmonogram wycieczek.
 6. Harmonogram konkursów.
 7. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej.
 1. Kalendarz zadań przedszkola – rok szkolny 2022/2023

Termin

Zadanie

 

01.09.2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebranie ogólne z Rodzicami

08.09.2022r.

Zebrania grupowe z rodzicami

15.09.2022r.

Międzynarodowy Dzień Kropki

18.09.2022r.

Akcja „Sprzątanie świata”

20.09.2022r.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

22.09.2022r.

Powitanie Pani Jesieni

28.09.2022r.

Światowy Dzień Jabłka

14.10.2022r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

20.10.2022r.

Pasowanie na przedszkolaka gr. Smyki

27.10.2022r.

Święto Dyni

04.11.2022r.

Dzień Postaci z Bajek

10.11.2022r.

Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna

18.11.2022r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

24.11.2022r.

Dzień Buraka

Listopad 2022

Zebrania grupowe z rodzicami – przekazanie informacji o dziecku

28.11.2022r.

Dzień Pluszowego Misia

02.12.2022r.

Dzień Górnika

06.12.2022r.

Imieniny Mikołaja

16.12.2022r.

Jasełka przedszkolne / spotkanie z Mikołajem

19.12.2022r.

Świąteczny Dzień suszonych owoców

21.12.2022r.

Pierwszy Dzień Zimy

10.01.2023r.

Dzień Pomarańczy i mandarynek

16.01.2023r.

Światowy Dzień Śniegu

20.01.2023r.

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

31.01.2023r.

Bal karnawałowy

09.02.2023r.

Międzynarodowy Dzień Pizzy

14.02.2023r.

Walentynki

16.02.2023r.

Tłusty czwartek – dzień pączka

10.03.2023r.

Dzień Banana

17.03.2023r.

Światowy Dzień Recyklingu

20.03.2023r.

Pierwszy dzień wiosny

21.03.2023r.

Światowy Dzień Zespołu Downa

27.03.2023

Dzień Teatru

03.04.2023r.

Dzień Świadomości Autyzmu

04.04.2023r.

Dzień Marchewki

06.04.2023r.

Wielkanocny Zajączek

21.04.2023r.

Dzień Ziemi

02.05.2023r.

Dzień Flagi

04.05.2023r.

Dzień Strażaka

19.05.2023r.

Światowy Dzień Pszczół

26.05.2023r.

Dzień Rodziny

01.06.2023r.

Dzień Dziecka

21.06.2023r.

Powitanie lata

26.06.2023r.

Dzień truskawki

28.06.2023r.

Zakończenie Roku Szkolnego

 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

Tropiciele „Trzylatek” – wydawnictwo WSIP,

„Drużyna marzeń” – wydawnictwo WSIP,

„Planeta dzieci” – wydawnictwo WSIP.

 1. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Pasowanie na przedszkolaka

20.10 2022r.

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022r.

Imieniny Mikołaja

06.12.2022

Spotkanie z Mikołajem

19.12.2022.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21-22 stycznia 2023

Bal karnawałowy

31.01.2023r.

Walentynkowe życzenia

14.02.2023r.

Powitanie wiosny

20.03.2023r.

Dzień Rodziny

26.05.2023r.

Zakończenie roku szkolnego

28.06.2023r.

 1. Plan współpracy z rodzicami

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie rozwoju przedszkola

1)      kwestionariusz współpracy z rodzicami: ankieta wzajemnych oczekiwań,

2)      przedstawienie założeń programu rozwoju przedszkola na rok szkolny 2022/2023,

3)      zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola,

4)      bieżące informowanie rodziców o planowanych działaniach wychowawczo-dydaktycznych

Wrzesień

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego obejmującego wszystkie dzieci w przedszkolu

1)      zapoznanie rodziców z podstawą programową: omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej,

2)      rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci,

3)      organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom wynikające z diagnozy potrzeb i możliwości dziecka,

4)      omówienie celu organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz systematycznie o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

5)      obserwacja dzieci – określenie potrzeb w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)      planowanie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7)      praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia: przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

8)      włączanie rodziców do udziału w zajęciach wspierających organizowanych dla dzieci i rodziców,

9)      przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,

10)  prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców

Cały rok szkolny

Organizacja wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

1)      kształtowanie postaw dzieci ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

2)      wzmacnianie właściwych postaw np.: przestrzegania obowiązków i reguł, społecznych, utrzymania pozytywnych relacji, rozpoznawania i wyrażania emocji, umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego,

3)      organizacja akcji i zabaw umożliwiających prezentację postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

4)      udział dzieci w akcjach i programach ogólnopolskich i regionalnych, w których kształtowane są postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno, uzdalniające do odpowiedzialnych decyzji,

5)      zabawy i zajęcia rozwijające postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno, uzdalniające do odpowiedzialnych decyzji,

6)      rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dziecka na potrzeby słabszych, piękno otoczenia

Cały rok szkolny

 

 

 

 1. Harmonogram wycieczek

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

1)      Park świętojański

2)      cmentarz żołnierzy poległych w walce o wolność,

3)      łąka,

4)      zakłady pracy rodziców,

5)      ośrodek zdrowia

Wszyscy nauczyciele i grupy

Wycieczki poza miasto:

1)      koncert muzyczny,

2)      gospodarstwo agroturystyczne,

3)      las, park, rezerwat przyrody

4)      ogród zoologiczny,

5)      klub sportowy

6)      biblioteka miejska

7)      kino,

8)      teatr,

9)      muzeum,

10)  dom kultury,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Harmonogram konkursów

Lp.

Nazwa konkursu/imprezy sportowej

Odpowiedzialny za organizację

Termin konkursu/imprezy sportowej

Uwagi

etapu przedszkolnego

etapu miejskiego

składania prac w przypadku konkursu wymagającego ich wykonania

1.       

Konkurs międzyprzedszkolny

„ Dlaczego warto ratować pszczoły

p. Aleksandra Osiecka

 

 

 

 

2.       

Konkurs dla Rodziców wychowanków przedszkola

„ Kalendarz adwentowy

p. Justyna Zdunek

 

 

 

 

3.       

Łamańce językowe

 

p. Justyna Niewiatowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Termin

Rodzaj rady pedagogicznej

Tematyka (propozycje porządku zebrania)

1.       

Sierpień

Rada organizacyjna

1.      Przedstawienie kierunków polityki oświatowej państwa oraz wytycznych władz oświatowych i gminnych.

2.      Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2022/2023.

3.      Tygodniowa organizacja pracy w nowym roku szkolnym – opinia rady pedagogicznej.

4.      Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia.

5.      Przedstawienie zmian w zapisach statutu przedszkola – prezentacja.

6.      Ustalenie organizacji wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

7.      Przegląd budynku i pomieszczeń przedszkola oraz jego otoczenia (ogrodu przedszkolnego) – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

2.       

Wrzesień

Rada organizacyjna

1.      Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola.

2.      Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.

3.      Prezentacja zmian w przepisach prawa oświatowego, np. zmian w przepisach związanych z awansem zawodowym nauczyciela.

4.      Przypomnienie treści regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

3.       

Listopad

Rada szkoleniowa

1.      Szkolenie rady pedagogicznej.

4.       

Styczeń–luty

Rada podsumowująca

1.      Przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na półrocze oraz informacji o działalności przedszkola.

2.      Przedstawienie wyników organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej w I półroczu przez nauczycieli (zajęcia specjalistyczne, zajęcia z dzieckiem zdolnym).

3.      Omówienie wniosków i wyników z obserwacji rozwoju dziecka, diagnozy gotowości szkolnej

5.       

Kwiecień

Rada szkoleniowa

1.      Przedstawienie wyników informacji o gotowości szkolnej dzieci.

2.      Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny.

3.      Szkolenie rady pedagogicznej według harmonogramu.

4.      Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

6.       

Czerwiec

Rada podsumowująca

1.      Sprawozdanie dyrektora z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego za miniony rok – wnioski do pracy na kolejny rok szkolny.

2.      Ustalenie sposobów realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

3.      Przeprowadzenie diagnozy pracy przedszkola

 

Skip to content