Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Roczny Plan Pracy

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Obszar: Opieka, wychowanie, edukacja

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.Tworzenie

warunków do

realizacji

podstawy programowej

1.Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia programów

 

Dyrektor

1.wrzesień.2020

2.Zgromadzenie dowodów potwierdzających zgodność programów z podstawą programową

 

Dyrektor

1.wrzesień.2020

3.Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2020/2021

 

Dyrektor

1.września.2020

4.Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście propozycji zagospodarowania czasu, uwzględnienie w szczególności:

-zajęć i zabaw dowolnych;

-aktywności na powietrzu;

-zajęć dydaktycznych;

-pozycji „bajkoterapia”.

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

10.września.2020

2.Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.Sporządzenie rocznego programu pracy

 

Magdalena Więch

10.września.2020

2.Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz zamierzonych osiągnięć dzieci)

 

Nauczyciele grup

Trzy dni przed rozpoczęciem tematu kompleksowego

3.Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej

 

Nauczyciele grup

31.październik.2020

4.Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i przekazanie informacji dyrektorowi oraz rodzicom. Odnotowanie w dzienniku zajęć rozmowy z rodzicami.

 

Nauczyciele grup

Do 31.października.2020 lub niezwłocznie po ustaleniu takiej konieczności

3.Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci

1.Ustalenie Regulaminu– wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zapoznanie z nim Rodziców

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

1.wrzesień.2020

2.Realizacja bajkoterapii jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, przy równoczesnym aktywnym uczestnictwie rodziców

 

Nauczyciele grup

Koordynator Magdalena Więch

 

         Rodzice

Codziennie

 

W ustalonych terminach

3.Nauka rozwiązywania konfliktów oraz uwrażliwianie na potrzeby innych, wzbudzanie empatii.

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4.Analiza bieżących problemów wychowawczych i pojawiających się  w poszczególnych grupach podczas cyklicznych zebrań.

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

Według potrzeb

5.Weryfikacja przedszkolnego systemu motywowania do zachowań pożądanych – nagrody i kary jako środek wychowawczy

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

30.września.2020

6.Uzgodnienie:

–       systemu wartości realizowanych w przedszkolu

–       działań mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań (w tym system nagród i kar, inne)

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

30.września 2020

7.Konsekwencja wymagań , nagrody i kary jako środek wychowawczy, wzmacnianie pozytywnych zachowań, nagradzania za starania,

Dyrektor

Nauczyciele grup

Rok szkolny

8. Udział w projekcie bajkoterapii

 

 

 

4.Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci

1.Przygotowanie w salach kącików zainteresowań.

 

Nauczyciele grup

1.września.2020

2.Podczas realizacji tematów kompleksowych- organizacja kącików do zabaw tematycznych, zajęć praktycznych

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

3.Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4.Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela – realizacja konkretnych celów pedagogicznych

Nauczyciele grup

Rok szkolny

5.Prowadzenie zajęć w podgrupach dotyczących nauki i utrwalania umiejętności:

-rozbierania i ubierania;

-składania ubrań;

-mycia rąk;

-mycia zębów;

-nakrywania do stołu.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

6.Cykliczne organizowanie sprzątania w Sali przedszkolnej (wycieranie kurzu, mycie zabawek, układanie na półkach, itp.)

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

5.Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej

1.Codzienna realizacja ćwiczeń porannych

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

2.Systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

3.Zajęcia rytmiczno – sportowe

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4.Praktyczna nauka ogólnie pojętych zasad bezpieczeństwa: w przedszkolu, w jego otoczeniu, na drodze, w sytuacjach zagrożenia, itp.

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

5.Planowanie i realizacja form aktywności ruchowej wg  wskazań metodyki:

– Ćwiczenia poranne – codziennie

–  Zabawy ruchowe – min. 2 dziennie

– Zastawy ćwiczeń gimnastycznych  – min. 2 razy w tygodniu

– Codzienna aktywność na powietrzu

 

Nauczyciele grup

Rok szkolny

6. Udział w akcji „Zdrowo na sportowo”

Nauczyciele grup

Rok szkolny

6. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i świadomości przynależności do  własnego kraju.

 

 

1. Udział w akcji „ Piękna nasza Polska cała”

– Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

-Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, szacunku do własnego kraju oraz współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.

-Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych.

-Zapoznanie dzieci z historią naszego kraju oraz z legendami.

-Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności przedszkolnej, lokalnej i państwowej.

-Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych.

 

Renata Florjańczyk

Rok szkolny

2. Moja mała ojczyzna” – kształtowanie poczucia więzi  z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, tradycji.

-Wycieczki lokalne- na pocztę, do Urzędu Gminy, pobliskich sklepów itp

Nauczycielki grup

Rok szkolny

 

 

 

 

Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.Stworzenie systemu pracy w przedszkolu

1.Powołanie osób / zespołów odpowiedzialnych za konkretne zadania

 

Dyrektor

Do 1 września.2020

2.Ustalenie zakresu obowiązków i terminów realizacji powierzonych zadań

 

Dyrektor

Do 1 września.2020

2.Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej

1.Wzbogacenie bazy przedszkola o kąciki do zabaw tematycznych.

 

Dyrektor

Pierwszy semestr

2.Doposażenie przedszkola o historyjki obrazkowe, książki, pomoce dydaktyczne

 

Dyrektor

Drugi semestr

3.Wzbogacenie bazy przedszkola o pomoce do zabaw badawczych

 

Dyrektor

Pierwszy semestr

3.Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola

1.Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia

 

Dyrektor

1.września.2020

2.Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych

Dyrektor

1 września.2020

4.Aktualizacja prawa wewnętrznego

1.Opracowanie procedury badania i analizowania osiągnięć dzieci

 

Dyrektor

Nauczyciele grup

15 październik 2020

 

2.Opracowanie procedury obiegu informacji w przedszkolu

Dyrektor

Nauczyciele grup

30 września 2020

 

 

 

 

 

Skip to content